Expirare valabilitate | Preschimbare la cerere | Schimbare domiciliu | Schimbare fizionomie | Schimbare nume/prenume | Altele

Expirare valabilitate | Preschimbare la cerere | Schimbare domiciliu | Schimbare fizionomie | Schimbare nume/prenume | Altele

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate):

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

Se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Actul de identitate;

3. Certificatul de naştere (original);

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliuCLICK AICI (original);

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie – pentru mediul rural.

5. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător;

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) – se poate achita la casieria Primăriei Floresti sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs. civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original);

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original);

9. Cerficicatele de nastere ale copiilor cu varsta de pana la 14 ani, care isi schimba domiciliul impreuna cu solicitantul actului de identitate;-spre confruntare cu informatiile din baza de date. (original);

10. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (original) sau Dispoziţia (original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

  • numele şi/sau prenumele titularului;
  • prenumele părinţilor;
  • data ori locul naşterii;
  • sexul.

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

11. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (original).

Solicitantul poate cere lucrătorului de evidență păstrarea vechiului act de identitate dacă acesta se află în termen de valabilitate (numai la motivele: expirarea valabilității sau preschimbare buletin de identitate ) până la primirea noului act de identitate, moment în care va preda vechiul act de identitate. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.